Verkkokauppa on suljettu toistaiseksi.

Rekisteriseloste

Tämä on Pellavia Oy:n henkilötietolain 10§ ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Seloste on laadittu 5.11.2020. Viimeisin muutos 5.11.2020.

1. Rekisterinpitäjä
Pellavia Oy
Y-tunnus: 3158377-1
info@pellavia.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Anna-Maija Lintuniemi
info@pellavia.com
+358 50 526 6880

3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Pellavia Oy:n verkkokaupan asiakkuuksien hallintaan ja ylläpitämiseen sekä verkkokaupan kautta ostettujen tuotteiden toimitus ja maksujärjestelyjä sekä markkinointia varten. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Noudatamme Shopify verkkokaupan tietosuojapolitiikkaa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, asiakasnumero, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauslomakkeella, palaute-, arvonta-, palautus- ym. muiden lomakkeiden kautta sekä puhelimitse tai sähköpostilla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että asiakasrekisteriä ja sinne tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Shopify-verkkokauppa/yksityisyydensuoja